autopůjčovna Agent
#

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Poptávající souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovateli www.autopujcovna-agent.cz a to pro účely zajistění služeb.

Poptávající bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů poptávajícího může provozovatel www.autopujcovna-agent.cz pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

V případě, že by se poptávající domníval, že zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života poptávajícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné sohledem na účel jejich zpracování, může:

§ požádat zprostředkovatele služby nebo zpracovatele o vysvětlení,

Požádá-li poptávající o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel www.autopujcovna-agent.cz povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poptávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího.